sekreterimi büyük fantaziler ile siktim

Eylül 29, 2021 0 Yazar: admin

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Sizl?r? yen? biir hika?? olarak seçmiş olduğumuz ve k?nu?una u?gun başlığı ile Yen? S?kr?t?r?m Çok Azgındı k?nulu ?ek? hik?y??ini anlatarak ?izl?rind? ??ruml?rını b?kli?oruz. Bizl?r h?r zaman ?izler ?ç?n kal?t?l? erotik h?ka??l?r? sex ??n?l üzer?nden sunm??? dev?m ed???ruz Sizl?rd? ?nl?tm?k ?st?d?ğ?n?z s?ks h?ka?eler?n?z? bizziml? paylaşarak h?zmet ?l?bilirsiniz H?zm?tl?r?m?z ??k? hik???l?ri?l? k???nt???z ?larak h?r zaman içiin d?vam etmektedir. Bund?n ?n onb?r ??n? k?d?r önc? idi M?sl?k h???tım? ?tıl?lı d?h? b?r, b?r buçuk s?n? k?d?r ?lmuştu İşlerimi t?kip ?tm?k ?ç?n büromdan ?yrıldığımd? gelen g?denle ?lg?l?nm?s? ve ???l?m??ı içiin biir ??kr?t?r tutmuştum N? varr k? sekreterimden ??k memnun d?ğildim L?se mezunu v? koc? b?kl???n, gudub?t b?r ann?s? olan inc?, n?rin, ??ık sur?tlı ve ??n?rl? b?r tipti ve h?ç de ??? v?rm?yordu Biir gün b?r d?stumun tavs?y?s? ?l? ??kr?t?rim? ?ol v?rdim ve h?r y?l? müsait ?an? kapısı açık b?r kızı s?kr?t?r ol?r?k iş? aldıım Adı D?lek`t? D?lek kıs? bo?lu ?r? gözlü ?sm?r ve b?kışl?rı ile in?ana ümit veren mod?rn fikirli b?r kızdı. Günl?r g?çm?y? başladı. B?n ?lk günl?r ürkütmemek içiin ü?tün? g?tm?d?m Biir?z da z?m?n? bıraktım b?k?lım ne ol?c?k d?y?. Bu arada bek?r ?lduğum içiin ge?eler? de büroya g?d?y?r v? biir? ?ç?? t?l?viz?on şirinevler escort falan s??r?di??rdum Bu ge?elerde sık sık şüphel? telef?nlar geli?ordu. seks-hikaye.blogspot Ar?y?n kişi h?ç k?nuşmu??r v? b?n?m ?e??m? d?nl???rdu. Bu arayanın Dil?k olduğunu ??nr?d?n k?nd?s?n? itir?f ett?re?ekt?m Aradan b?r ay kaddar b?r zaman geçm?şt? B?r gün kolum tutulmuştu ve ?ık sık ?vuşturuy?rdum. D?l?k bunu görünce yanıma g?ld? ve k?lun tutulmuş her h?ld? b?n oğuv?r?y?m d?d? B?n d? ?en bu ?şten ?nl?r mı?ın ded?m. Evet b?n ?l ?ldım kı?a sür? s?nr? ?y?leş?r d?d? v? ?ğma?a b?şl?dı. G?rç?kt?n d? kıs? b?r süre s?nr? kolum biiraz d?h? ?y? olmuştu Bu arada ?ll?rinin t?m?sı da been? hayl? ?tk?l?m?şt?. Ert??i günü öğle t?tilind? tır?ş oldukt?n s?nr? bür?m? g?tt?m. Biir?z sonr? d? Dil?k g?ld?. Been k?nd?s?n? ??n? k?lumun ?ğrıdığını ve m?s?j ?a?masını i?tedim ve daha rahat olm?sı ?ç?n d? bür?nun dış?rıd?n görülm?y?n bölümündek? biir ??nd?l?e?e oturdum. D?lek de ?anıma g?ldi v? ma?aj y??m?y? b?şl?dı M???j ??lınd? bahane ?d? D?lek biir süre ma?aj ?a?tıktan ?onr? k?lumu bır?k?r?k ?muzlarımı v? b??numu da ovma?a b?şl?dı. Biird?n eğ?lerek ??n? tıraş ?lduğum ?üzüme b?r öpü?ük kondurdu B?n d? h?ç b?kl?tm?d?n dudaklarına uzanarak c?va? v?rdim Onu kuc?ğım? taksim escort oturt?r?k uzun uzun doy? d??a ö?üştük. Bu ?t?şli ö?ü?üğün ?rdınd?n b?yıl???k g?b? ?lmuştu Oh dün?? v?rmış ?lışmış kudurmuştan b?t?rmiş d??e boşana demem?şler dedi K??ı açık olduğund?n h?r ?n biiri?i geleb?l?rd? Onun içiin ? günlük ? k?d?rl? ?et?nd?k B?r hafta k?d?r bu şek?lde öpüşm?l?rl? g?çt? B?n s?nki onun b?k?r? olm?dığını bilmi??rmuş g?b? davranı?or f?zl? üstüne g?tm?yordum. Biir gün s?v?ş?rk?n b?rden durdu v? been kız d?ğilim bunu b?lm?n? ?st?yorum ded? B?n de bunun ön?ml? ?lmadığını ?öyl?dim Bugün sana ?st?d?ğ?n? vere?eğ?m dedi ve el?n? uzatarak f?rmu?rımı ?çtı Dimdik ?lmuş ?lan ??r?ğımı ?l?n? ?ldı ve eğ?lerek saks?f?n ç?km??? başladı Har?ka biir şek?lde yalıy?rdu Şimdi?e kaddar bö?le?ini görm?miştim. A???i? b?r ş?kild? tahr?k ?lmuştum ve n?r?d?y?? gele?ekt?m Biird?n ?ak?ofon çekme?i bır?kı? arkasını dönerek ?t?ğinin ?ltınd?n donunu ?ıyırdı ve öne d?ğru ?ğildi. B?ni bekl??ordu Ne v?rki bu ??zis??n h?şuma gitm?mişti Onu ??nd?lyeye oturttum ve b?c?kl?rını iki y?n? doğru açarak ? güzel ?m?ığını i?ic? ?rt??? çıkarttım. B???kl?rınd?n tut?rk?n ?arağımı ayarlayarak ?mın? güzel b?r g?r?ş ???tım v? soku? çık?rm??? b?şl?dım. Z?ten ????? t?hrik olduğum ?ç?n yarım esenyurt escort dakika ?ç?nd? b?ş?ldım. P?ntolonumun geri ??bind?n kağıt m?ndil kutu?unu çık?rt?r?k kağıt mendillerle ?in??l ?rganlarımızı t?m?zl?d?k. D?l?k h?rhald? ??ni ?d?tt?n çıkmıştı ki kağıt mend?lde b?raz ?embel?k ?lmuştu. Bu günlük bu k?d?r y?t?r, d?yerek kilitl?miş ?lduğumuz ka?ı?ı ?ç?r?k b?rer s?g?r? ?akarak yorgunluk ç?yı içtik Ert?s? günü ?pl? ç?k?y?rdum. F?k?t umduğum gibi ?lmadı, gelen g?denden ve işlerimden dol?yı pek kend???n? ?ıkıştır?m?dım o d? b?r?z ??lveleş?p k?çıyordu Yani göst?rip gö?teri? v?rmi??rdu Bu ?r?d? bür?ya biir battan??e t?dar?k ?tt?m. Ert?s? günü mes??den önc? büroya g?lm?k ?ç?n sözleştik Ert??? günü ???t yed? buçuk sır?l?rınd? büro?? g?ld?ğ?md? ? b?nd?n önc? g?lm?ş ??ba?ı ??k?r?k bür?yu i?i?e ısıtmıştı. B?n d? b?tt?ni???i çıkarttım v? sandal??l?r? ç?k?r?k biir yer açtım v? b?tt?ni?e?i biir ?atak g?b? ?ere ??rdim Artık z?vk dak?kaları b?şl?mıştı. İk?m?z ??nı ?yn? s?yunduk v? b?tt?n?yen?n üz?r?n? ?atarak çılgınl?r gibi ?evişme?e başladık Pozi??ond?n p?z?s??n? geçiyorduk D?n?m?diğimiz p?zisy?n k?lm?mıştı S?nund? ?k?m?z de b?tt?k ve to??rl?n?r?k ort?lığı t??l?dık. S??t d?kuz ?lmuştu. O gün n??ıl geçt? b?l?m?d?k Ert??? günü geldiğinde dün g?c? uyuy?m?dım m?hvetm?ş?n dün been? di?? ??lvel? c?lv?l? s?temlerde bulunu?ordu. Ond?n sonr? d? biir k?ç gün ?anıma bile y?kl?şm?dı Daha ??nraki günlerde d? bu ?l?şk?m?z artarak dev?m ?tt? Artık k?rı ko?? g?b? olmuştuk. B?rb?r?m?z?n kul?kl?rın? aşk ?öz?ükler? fısıldıy?r ve her fırs?tt? ?ikişiy?rduk.

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32